Coastal Grazing Landscapes Exploring the diverse preferences for saltmarsh livestock grazing

Posted on behalf of Emma McKinley (Cardiff University)
                                    Coastal Grazing Landscapes


         Exploring the diverse preferences for saltmarsh livestock grazing


Welcome


We are happy to invite you to our workshop in which we’ll explore the benefits and challenges associated with livestock grazing of coastal saltmarshes as well as the many options and preferences associated with the use of this key environment for grazing.   The workshop will not seek to current grazing practices, we hope that, together, we can develop a clearer understanding of how Welsh saltmarshes are used by the farming community, and to determine how multiple uses and values can be supported. We know that marshes are important for supporting agricultural heritage and the rural economy. They also provide attractive landscapes for recreation and tourism. They deliver natural flood protection and carbon sequestration, and are an important habitat for wildlife. Our recent research shows human wellbeing in Wales is boosted by coastal saltmarshes. We could go on and on to extend this very impressive breadth of natural benefits that we all get from saltmarshes. The reality is that it is a great challenge to ensure that the management of our natural landscapes deliver towards these many needs that society has for it. We invite you to contribute to this meeting and help us to take stock of how we are doing with respect to livestock grazing of coastal saltmarshes in Wales. 


Why should you come to our event?  


This is your chance to join in an event that could shape the future of coastal saltmarsh management in Wales, particularly with respect to developing a clear understanding of the importance of these environments to Welsh agriculture and other related used.  This event will bring together a range of stakeholders and users, including representatives from Welsh Government, Natural Resources Wales, relevant Non-Government Organisations (e.g. RSPB), relevant coastal groups, the Welsh farming community, amongst others, and will develop a shared understanding of the different needs and perspectives of each of these groups.


As an output from the event, we will develop a short summary document that will be for the benefit of Welsh Government and other relevant stakeholders, collectively. During the meeting, we will showcase the results of some of our recent work, including a recent study on developing an understanding of how saltmarshes have been used by the farming community, both now and in the past. We will also present the current research knowledge of how societal benefits relate to saltmarsh grazing. The day will be centred around a series of interactive workshop discussions, during which you will be able to network with other attendees and deliberate the various challenges and opportunities that may be associated with different uses of saltmarshes in Wales


Who are we?


We represent an independent collective of Welsh, English and Dutch research institutions working on a Welsh Government funded research project called RESILCOAST (http://www.nrn-lcee.ac.uk/resilcoast/research.php.en.), which investigates the benefits of saltmarshes to society and how these relate to marsh use and climate change.  


More information


Some resoures are available to support travel and accommodation costs associated with attending this event - please email Emma McKinley for more information on this. If you have any questions, or would like any further information about the RESILCOAST project, our research or about the workshops, please get in touch with Emma McKinley, either by email (mckinleye1@cardiff.ac.uk) or by phone 02920 879064.
*******************************************************************************************************************************


Tirweddau Pori Arfordirol


Ystyried y morfeydd heli amrywiol lle gall da byw bori


Croeso


Mae’n bleser gennym eich gwahodd i’n gweithdy lle byddwn ystyried y manteision a'r heriau sy'n gysylltiedig â da byw yn pori ar forfeydd heli arfordirol. Byddwn hefyd yn trin a thrafod y dewisiadau lu sy’n gysylltiedig â defnyddio’r amgylchedd pwysig hwn ar gyfer pori.   Nid newid arferion pori presennol yw diben y gweithdy; rydym yn gobeithio y gallwn ddatblygu gwell dealltwriaeth o sut gall y gymuned ffermio ddefnyddio morfeydd heli, ac i benderfynu sut gallwn helpu i’w defnyddio mewn sawl ffordd a chynnal eu gwerthoedd. Gwyddom fod heli yn bwysig ar gyfer cefnogi treftadaeth amaethyddol a'r economi wledig. Maent hefyd yn darparu tirweddau deniadol ar gyfer hamdden a thwristiaeth. Maent yn ffordd naturiol o amddiffyn rhag llifogydd a storio carbon, ac yn gynefin pwysig i fywyd gwyllt. Dangosodd ein hymchwil ddiweddar fod morfeydd heli arfordirol o fudd i les pobl yng Nghymru. Gallem ymhelaethu ymhellach ar y manteision naturiol eang a thrawiadol a gawn gan forfeydd heli. Y gwir amdani yw bod gwneud yn siŵr ein bod yn rheoli tirweddau naturiol mewn modd sy’n diwallu anghenion niferus cymdeithas yn gryn her. Rydym yn eich gwahodd i’r cyfarfod hwn i’n helpu i ystyried ble rydym arni o ran pori da byw ar forfeydd heli arfordirol yng Nghymru.


Pam y dylech ddod i’n digwyddiad?  


Dyma eich cyfle i ymuno â digwyddiad a allai lywio sut y rheolir morfeydd heli arfordirol yng Nghymru yn y dyfodol, yn enwedig o ran datblygu dealltwriaeth glir o bwysigrwydd yr amgylcheddau hyn i amaethyddiaeth Cymru a ffyrdd eraill cysylltiedig o’u defnyddio.  Bydd y digwyddiad hwn yn dod ag amrywiaeth o gyrff perthnasol a defnyddwyr ynghyd, gan gynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, sefydliadau anllywodraethol perthnasol (e.e. RSPB), grwpiau arfordirol perthnasol, cymuned ffermio Cymru, ymhlith eraill, a bydd yn datblygu dealltwriaeth a rennir o wahanol anghenion a safbwyntiau pob un o'r grwpiau hyn.


O ganlyniad i’r digwyddiad, byddwn yn paratoi crynodeb byr fydd o gymorth i Lywodraeth Cymru a rhanddeiliaid perthnasol eraill fel ei gilydd. Yn ystod y cyfarfod, byddwn yn dangos canlyniadau rhywfaint o’n gwaith diweddar, gan gynnwys astudiaeth ddiweddar sy’n datblygu dealltwriaeth o sut mae’r gymuned ffermio wedi defnyddio morfeydd, nawr ac yn y gorffennol. Byddwn hefyd yn cyflwyno gwybodaeth ymchwil gyfredol am y buddion cymdeithasol sy’n ymwneud â phori morfeydd heli. Bydd y diwrnod yn seiliedig ar gyfres o drafodaethau mewn gweithdai rhyngweithiol. Yn ystod y rhain, fe gewch y cyfle i rwydweithio â chynrychiolwyr a thrafod yr heriau a’r cyfleoedd amrywiol a allai fod yn gysylltiedig â defnyddio morfeydd heli yng Nghymru mewn gwahanol ffyrdd.


Pwy ydym ni?


Rydym yn cynrychioli casgliad annibynnol o sefydliadau ymchwil o Gymru, Lloegr a'r Iseldiroedd sy’n gweithio ar brosiect ymchwil o'r enw RESILCOAST a ariennir gan Lywodraeth Cymru (http://www.nrn-lcee.ac.uk/resilcoast/research.php.en.). Mae’n ymchwilio i fanteision morfeydd heli i gymdeithas a’u cysylltiad â sut y defnyddir corsydd a’r newid yn yr hinsawdd.


Rhagor o Wybodaeth


Mae rhywfaint o adnoddau wedi’u neilltuo i dalu costau teithio a llety sy'n gysylltiedig â dod i'r digwyddiad hwn - anfonwch e-bost at Emma McKinley i gael rhagor o wybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am brosiect RESILCOAST, ein gwaith ymchwil neu am y gweithdai, cysylltwch ag Emma McKinley, naill ai drwy ebost (mckinleye1@caerdydd.ac.uk) neu drwy ffonio 02920 879064.When
18 Oct 2018 at 9:30am
until 18 Oct 2018 at 4:30pm
Where
Hilton Cardiff
Greyfriars Road
Cardiff
CF10 3HH

Share this story

This story was shared by

Cardiff Info logo

Cardiff Info

News and events from local groups, clubs and societies in Cardiff
Find out more about Cardiff Info

A member of

Cardiff

A community brought to you by Cardiff Info